Podmínky ochrany osobních údajů

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MT CRAFTS

 

 

MT Crafts jako správce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovává  osobní údaje svých zákazníků, v následujícím rozsahu:

 

Provozovatel: Expometal, spol. s r.o., IČ: 26242257,

se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39717 web: www.mtcrafts.cz

info@mtcrafts.cz

 

Účel zpracování. Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

Příjemci osobních údajů. Vámi poskytnuté osobní údaje může správce poskytnout obchodním a subdovatelským subjektům správce, jako jsou dopravci (Česká pošta, WeDo, PPL aj.), provozovatelé platební brány (Gopay), marketingovým společnostem, mediálním subjektům (Facebook, Heureka, Seznam atd.), resp. subjektům, kde předání informací ukládá zákon (soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

Právním důvodem zpracování.  Je plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

 

Doba zpracování. Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

 

Poučení subjektu údajů. Máte právo jako subjekty údajů získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Máte právo žádat opravu a doplnění osobních údajů, vznést námitku proti způsobu či rozsahu zpracování, na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

 

Máte právo na výmaz osobního údaje, který se vás týká. Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

 

V případě pochybností o tom, zda jsou ze strany správce zpracovávány osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů máte právo obrátit se jak na správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Praze, dne 21.11.2023

Zpět do obchodu